Gør noget godt for dig selv

Start på Astanga Yoga

Giv dig selv en uge
til at starte en yogapraksis for livet.

Astanga yoga intro uge Start en bæredygtig yogapraksis der kan støtte dig livet igennem!
Browse down for english

Astanga yoga, en uges intro forløb

Astanga yoga er det den originale vinyasa flow yoga, der på en gang er både udfordrende og givende. Den indeholder alle de elementer du møder i andre vinyasa og flow yoga klasse, fordi de alle er baseret på Astanga yoga.

Fordele

Der er mange gode grunde til at lære den originale stil på den traditionelle måde:Du får et personligt yogaprogram som du kan udføre hvor og når som helst.

Du arbejder en-til-en med en kvalificeret og erfaren lærer, der kender dig og din praksis.

Du lærer at udføre stillingerne korrekt og mest fordelagtigt, i forhold til din krop og forudsætninger.

Du lærer nye og spændende stillinger og overgange, der vil udvikle din yoga praksis.

Du lærer at arbejde med stillinger, der er svære for dig.

Du lærer en yoga metode, der også fungerer når du ikke er på måtten.

Du lærer at værdsætte, at træne i stilhed og for dig selv.

Du lærer gradvist og trin-for-trin, i et tempo der er passede for dig.

Du lærer en bæredygtig yogapraksis, du kan have glæde af livet igennem.

Du lærer at stillingerne, udøvelsen, filosofien og kulturen i Astanga yoga, forandrer livet på den gode måde.

Tilmeld dig herProgram

Fredag d. 4. oktober 18.00 – 20.00

Introduktion

Ugen starter med en introduktion til Astanga yoga metoden og de tre ben som metoden hviler på; åndedræt, bevidsthed og yoga stillinger. Du får en forståelse af hvad formålet med yoga er og hvordan du kan bruge det i dit liv og dagligdag.

Lørdag d. 5. oktober 12.00 – 14.00

Fundamentale teknikker og introduktion til Mysore stil

På denne workshops fokuseres på de primære byggeklodser i Astanga yoga træningen; solhilsen og de fundamentale stillinger. Du lærer at trække at vejret dybt, roligt og nærværende og bruge åndedrættet til at bevæge dig ind og ud af stillingerne. Du får en forståelse af stabilitet og fokus i din yoga træning og strategi for hvordan du kommer videre og får dybde i din nuværende yoga praksis eller starter på en ny Astanga yoga praksis.

Mysore stil er den traditionelle en-til-en måde at lære yoga på. Elever lærer stillingerne en af gangen af deres lærer. Træningen er derfor individuelt tilpasset den enkeltes elevs unikke muligheder og omstændigheder. Du får en forståelse for metoden og et personligt træningsprogram.

Mandag til fredag d. 7. - 11. oktober 6.30 – 9.00 eller kl. 16.00 - 18.00

5 dages yoga træning

5 dages udfordringen med daglig yogatræning, med individualiseret en-til-en instruktion i et tempo der passer til dig.
Du vælger selv om du vil komme morgen eller eftermiddage og kan fremmøde når som helst inden for tidsrummet (dog morgen senest kl. 8.45 og eftermiddag senest kl. 17.15).

Fredag d. 11. oktober 18.00 – 19.30

Afslutning og evaluering

Holdet mødes og deler erfaringer. Yderligere viden og indsigt om Astanga yoga vil blive delt og der præsenteres forskellige muligheder for at fortsætte i studiet eller på egen hånd.

Pris kr. 750

Startdato: Fredag d. 4. oktober kl. 18.00


Bemærk der er obligatorisk at deltage på undervisningen fredag og lørdag. For at få den fulde autentiske oplevelse og bedste udbytte anbefaler vi fremmøde alle de efterfølgende 5 dage enten morgen eller eftermiddag.


Tilmeld dig herKommende introuger
Vi starter introuge igen i november. Skriv en mail til   kontor@astangastudio.dk hvis du vil reservere en plads på det efterspurgte hold. Ellers anbefaler vi vores almindelige Introhold, som afholdes løbende, se datoer og tider på holdplanen.


Astanga yoga one week's intro course Start a sustainable yoga practice that will support you throughout life!

Astanga yoga is the original vinyasa flow yoga. The training is both challenging and rewarding and contains all the elements you meet in other vinyasa and flow yoga classes because they are all based on Astanga yoga.

Benefits

There are plenty of good reasons to learn the original style in the traditional way.You get a personal yoga program you can practice anytime and anywhere.

You work one-on-one with a qualified and experienced teacher, who know you and your practice.

You learn to perform the poses correctly and most beneficial in relation to your body and conditions.

You learn new and exciting poses and transitions that will develop your yoga practice.

You learn to work with poses that are difficult for you.

You learn a yoga method that also works, when you are off the mat.

You learn to appreciate practicing in silence and by yourself.

You learn gradually and step by step at a pace that is suitable for you.

You learn a sustainable yoga practice you can enjoy throughout life.

You learn that the poses, the practice, the philosophy, and the culture of Astanga yoga, changes lives in a good way.

Sign up here

Program

Friday October 4 18.00 - 20.00

Introduction

The week starts with an introduction to the Astanga yoga method and the tree pillars the method rest on; breathing, awareness, and yogaposes. You will leave with an understanding of the purpose of yoga and how you can use it in your daily life.

Saturday October 5 12.00 - 14.00

Fundamentals and introduction to Mysore style

This workshops focuses on the primary building blocks in Astanga yoga; Sunsalutations and the Fundamental poses. You learn to breathe deeply, calmly and be present, and use the breath to move in and out of the poses. You get an understanding of stability and focus in your yoga practice and a strategy on how to move on and gain depth in your current yoga practice, or to start a new Astanga yoga practice.

Mysore style is the traditional one-on-one method to learn yoga. Students are taught the poses one by one by their teacher. The practice is therefore naturally adapted to the individual's unique possibilities and circumstances. You get an understanding of the method and a personal training program.

Monday to Friday October 7 to 11 6.30 - 9.30 or 16.00 – 18.00

5 day yoga practice

5 days of traditional practice under guidance and supervision by your teacher with personalized, one-on-one instruction at a pace that is suitable for you.

You choose whether you want to come in the morning or afternoon and can attend any time within the time period (please come no later than 8.45 mornings or 17.15 afternoons).

Friday October 11 18.00 – 19.30

Last meeting and evaluation

We meet and share and talk about our experiences. More knowledge and insights about the Astanga method as well as ways to continue either in the studio or by your self will be introduced.

Price DKK 750 (100 euro)
Start date: Friday, October 4 at. 18:00

Please note that it is compulsory to attend the classes on Friday and Saturday. To get the full authentic experience and the best outcome we also recommend students to attend all the following 5 days either morning or afternoon.

Sign up here

Upcoming Introweek

We start another intro week again in November. Please write an email to   kontor@astangastudio.dk if you want to reserve a place at the sought after cource. Otherwise, we recommend our Introclass, which is held regularly. See dates and times on the class schedule.