Gør noget godt for dig selv

Start på Astanga Yoga

Giv dig selv en uge
til at starte en yogapraksis for livet.

Astanga yoga intro uge Start en bæredygtig yogapraksis der kan støtte dig livet igennem!
Browse down for english

Astanga yoga, en uges intro forløb

Astanga yoga er det den originale vinyasa flow yoga, der på en gang er både udfordrende og givende. Den indeholder alle de elementer du møder i andre vinyasa og flow yoga klasse, fordi de alle er baseret på Astanga yoga.

Fordele

Der er mange gode grunde til at lære den originale stil på den traditionelle måde:


Program

Torsdag 18.00 – 20.00

Introduktion

Ugen starter med en introduktion til Astanga yoga metoden og de tre ben som metoden hviler på; åndedræt, bevisthed og yoga stillinger. Du får en forståelse af hvad formålet med yoga er og hvordan du kan bruge det i dit liv og dagligdag.

Lørdag 12.30 – 14.30

Fundamentale teknikker og introduktion til Mysore stil

På denne workshops fokuseres på de primære byggeklodser i Astanga yoga træningen; solhilsen og de fundamentale stillinger. Du lærer at trække at vejret dybt, roligt og nærværende og bruge åndedrættet til at bevæge dig ind og ud af stillingerne.  Du får en forståelse af stabilitet og fokus i din yoga træning og strategi for hvordan du kommer videre og får dybde i din nuværende yoga praksis eller starter på en ny Astanga yoga praksis.

Mysore stil er den traditionelle en-til-en måde at lære yoga på. Elever lærer stillingerne en af gangen af deres lærer. Træningen er derfor individuelt tilpasset den enkeltes elevs unikke muligheder og omstændigheder. Du får en forståelse for metoden og et personligt træningsprogram.

Mandag til fredag 7.00 – 9.00 eller kl. 16.00 - 18.00

5 dages yoga træning

5 dages udfordringen med daglig yogatræning, med individualiseret, en-til-en instruktion i et tempo der passer til dig.
Du vælger selv om du vil komme morgen eller eftermiddage og kan fremmøde når som helst inden for tidsrummet (dog morgen senest kl. 8.30 og eftermiddag senest kl. 17.15).

Fredag 18.00 – 19.30

Afslutning og evaluering

Holdet mødes og deler erfaringer. Yderligerer viden og indsigt om Astanga yoga vil blive delt og der præsenterers forskellige muligheder for at fortsætte i studiet eller på egen hånd.

Pris kr. 725

Kommende startdatoer: Vi starter introuge op efter sommeren, skriv en mail til   kontor@astangastudio.dk hvis du vil underrettes når vi har en dato og reservere en plads på det efterspurgte hold. Ellers anbefaler vi vores Introhold, som afholdes løbende over sommeren, se datoer og tider på holdplanen.

Bemærk der er obligatorisk fremmøde til undervisningen torsdag, fredag og lørdag. De andre dage er fremmøde fleksibelt, men vi anbefaler at deltagerne fremmøder enten morgen eller eftermiddag hele ugen for at få den fulde autentiske oplevelse.
Tilmeld dig her

Astanga yoga one week's intro course Start a sustainable yoga practice that will support you throughout life!

Astanga yoga is the original vinyasa flow yoga. The training is both challenging and rewarding and contains all the elements you meet in other vinyasa and flow yoga classes because they are all based on Astanga yoga.

Benefits

There are plenty of good reasons to learn the original style in the traditional way.


Program

Thursday 18.00 - 20.00

Introduction

The week starts with an introduction to the Astanga yoga method and the tree pillars the method rest on; breathing, awareness, and poses. You will leave with an understanding of the purpose of yoga and how you can use it in your daily life.

Saturday 12.30 - 14.30

Fundamentals and introduction to Mysore style

This workshops focuses on the primary building blocks in Astanga yoga; Sunsalutations and the Fundamental poses. You learn to breathe deeply, calmly and be present, and use the breath to move in and out of the poses. You get an understanding of stability and focus in your yoga practice and a strategy on how to move on and gain depth in your current yoga practice, or to start a new Astanga yoga practice.

Mysore style is the traditional one-on-one method to learn yoga. Students are taught the poses one by one by their teacher. The practice is therefore naturally adapted to the individual's unique possibilities and circumstances. You get an understanding of the method and a personal training program.

Monday to Friday 7.00 - 9.00 or 16.00 – 18.00

5 day yoga practice

5 days of traditional practice under guidance and supervision by your teacher with personalized, one-on-one instruction at a pace that is suitable for you.

You choose whether you want to come in the morning or afternoon and can attend any time within the time period (please come no later than 8.30 mornings or 17.15 afternoons).

Friday 18.00 – 19.30

Last meeting and evaluation

We meet and share and talk about our experiences. More knowledge and insights about the Astanga method as well as ways to continue either in the studio or by your self will be introduced.

Price DKK 725
Coming start date: We start the intro week after the summer. Please write an email to   kontor@astangastudio.dk if you want to be notified when we have a start date and reserve a place at the sought after class. Otherwise, we recommend our Introclass, which is held regularly over the summer. See dates and times on the class schedule.

Please note that there is compulsory attendance on Thursday, Friday and Saturday classes. The other days are more flexible, but we recommend that students to attend either morning or afternoon classes all week to get the full authentic experience.
Sign up here