Introuge | Introweek

Scroll down for English

Astanga yoga intro uge

Start en personlig og selvstændig yogapraksis, der kan støtte dig livet igennem!

For at tilbyde dig den bedste start på Astanga Yoga har vi sammensat et intensivt træningsforløb, på kun en uge. Introduktionsugen starter med en spændende og lærerig workshop hvor du lærer alt det basale i Astanga metoden; vejrtrækning, fokus, nærvær, bevægelse, koordination, form og stabilitet.

Workshoppen efterfølges af fem dages intensiv Astanga yoga praksis med den traditionelle og individuelle en-til-en undervisning, kaldet Mysore undervisning. Introugen er derfor det perfekte springbræt til at starte din personlige yoga træning på vores Mysore program.

Fordele:

 • Du lærer et personligt yogaprogram, som du kan udføre hvor og når som helst.
 • Du arbejder en-til-en med en kvalificeret og erfaren lærer, der kender dig og din praksis.
 • Du lærer at udføre stillingerne korrekt og mest fordelagtigt, i forhold til din krop og forudsætninger.
 • Du lærer nye og spændende stillinger og overgange, der vil udvikle din yoga praksis.
 • Du lærer at arbejde med stillinger, der er svære for dig.
 • Du lærer en yoga metode, der også fungerer når du ikke er på måtten.
 • Du lærer at værdsætte, at træne i stilhed og for dig selv.
 • Du lærer gradvist og trin-for-trin, i et tempo der er passende for dig.
 • Du lærer at være selvstændig i din yogapraksis, så du kan have glæde af den overalt og livet igennem.
 • Du lærer at udøvelsen, filosofien og kulturen i Astanga yoga, kan styrke, balancere og forbedre dit liv på en positiv måde.

Program:

Introduktion

Lørdag d. 6. januar, 2024
12.30-15.30

Ugen starter med en grundig introduktion til Astanga yoga metoden og de tre ben som metoden hviler på; åndedræt, opmærksomhed og yoga stillinger. Du får en forståelse af hvad formålet med yoga er og hvordan du kan få nytte af det i dit liv og dagligdag. Du lærer at trække vejret dybt, roligt og nærværende og at bruge åndedrættet til at bevæge dig ind og ud af yogastillingerne. Du lærer at afstemme bevægelser med åndedræt og hvordan du arbejder med kombinationen af stabilitet og afslapning i yogastillinger.

På workshoppen fokuseres på de primære byggeklodser i Astanga yoga træningen; solhilsen og de fundamentale stillinger. Du bruger teknikkerne til at bevæge dig i solhilsen med en et dybt, roligt og nærværende åndedræt. Du får en forståelse af stabilitet og fokus i din yoga træning og strategi for hvordan du arbejder målrettet og med hensyn til dine muligheder og begræsninger.

Mysore stil er den traditionelle en-til-en måde at lære Astanga yoga. Elever lærer stillingerne en af gangen og træning og undervisning kan derfor individuelt tilpasset den enkeltes elevs unikke muligheder og omstændigheder. På workshoppen får du en forståelse for mysore metoden og dit personligt træningsprogram, som du fremover følger.

5 dages yoga træning

Mandag d. 8. til fredag d. 12. januar
7.30–9.00 eller kl. 16.30-18.00

5 dages udfordringen med daglig selvstændig yogatræning på vores Mysorehold, med individualiseret en-til-en instruktion i et tempo, der passer til dig.
Din træningtid vil i starten være omkring 30-40 min. Og du starter på et aftalt tidspunkt inden for holdtiden (7.30–9.00 eller kl. 16.30-18.00), vi aftaler dit mødetidspunkt lørdag.

Afslutning og evaluering

Fredag d. 12. januar
18.00-19.00

Holdet mødes og deler erfaringer. Yderligere viden og indsigt om Astanga yoga vil blive delt og vi taler om forskellige muligheder for at fortsætte i studiet eller på egen hånd.

Pris og tilmeldning:

Kr. 875
Startdato: Lørdag d. 6. januar
kl. 12.30
Astanga Yoga Studio

Tilmeld dig her

Bemærk! Det er obligatorisk at deltage på undervisningen lørdag. For at få den fulde autentiske oplevelse og bedste udbytte anbefaler vi fremmøde alle de efterfølgende dage enten morgen eller eftermiddag.

Kommende introuger

Skriv en mail til kontor@astangastudio.dk hvis du vil reservere en plads på kommende hold. Ellers anbefaler vi privatintro, som er en individuel introduktionstime.

~ English ~

Astanga yoga one week´s intro course

Start a personal yoga practice, that will support you throughout life!

To offer you the best start on Astanga Yoga we have composed an intensive introductory week. The week starts with an exciting and educational workshop where you learn all the basics of the Astanga method; breathing, focus, presence, movement, coordination, form and stability, followed by 5 days of intensive Astanga yoga practice with the traditional and individual one-on-one teaching, called Mysore teaching.

The intensive week will make you ready and well informed to continue your practice on our Mysore program.

Astanga yoga is the original vinyasa flow yoga. The training is both challenging and rewarding and contains all the elements you meet in other vinyasa and flow yoga classes because they are all based on Astanga yoga.

There are plenty of good reasons to learn the original style in the traditional way:

 • You get a personal yoga program you can practice anytime and anywhere.
 • You work one-on-one with a qualified and experienced teacher, who know you and your practice.
 • You learn to perform the poses correctly and most beneficial in relation to your body and conditions.
 • You learn new and exciting poses and transitions that will develop your yoga practice.
 • You learn to work with poses that are difficult for you.
 • You learn a yoga method that also works when you are off the mat as well.
 • You learn to appreciate practicing in silence and by yourself.
 • You learn gradually and step by step at a pace that is suitable for you.
 • You learn a sustainable yoga practice you can enjoy throughout life.
 • You learn that the poses, the practice, the philosophy, and the culture of Astanga yoga, changes lives in the good way.

Program:

Introduction

Saturday, January 6, 2024
12.30-15.30

The week starts with a thorough introduction to the Astanga yoga method and the three pillars on which the method rests; breathing, mindfulness and yoga poses. You gain an understanding of what the purpose of yoga is and how you can benefit from it in your life. You learn to breathe deeply, calmly and present, and to use the breath to move in and out of the yoga poses. You learn to coordinate movements with breathing and how to work with the combination of stability and relaxation in yoga poses.

At teh workshop the focus is on the primary poses of the Astanga yoga practice; the sun salutation and the fundamental poses. You learn to use the methoed and techniques to move in the sun salutation with a deep, calm and present breath. You gain an understanding of stability and focus in your yoga practice and strategy for how you work purposefully and with regard to your possibilities and limitations.

Mysore style is the traditional one-to-one way of learning Astanga yoga. Students learn the positions one at a time, and training and teaching can therefore be individually adapted to the individual student's unique opportunities and circumstances. In teh workshop you will gain an understanding of the method and your personal training program, which you will follow from now on.

5 day yoga practice

Monday 8 to Friday 12, January
7.30–9.00 or 16.30-18.00

The 5 day challenge of daily independent but supervised yoga practice in the Mysore classes, with individualized one-on-one instruction at a pace that suits you.
Your practice time will initially be around 35-45 min. And you start at an agreed time during class hours (7.30–9.00 or 16.30–18.00), we arrange your meeting time on Saturday.

Conclusion and evaluation

Friday 12, January
18.00-19.00

We meet and share our experiences. Further knowledge and insight about Ashtanga yoga will be shared and we will talk about different options to continue your practice in the studio or on your own.

Signup and price

DKK 875
Start date: Saturday January 6.
12.30
Astanga Yoga Studio

Signup here

Note! It is compulsory to attend the class on Saturday. To get the full authentic experience and best benefit, we recommend attendance on all subsequent days either in the morning or in the afternoon.

Upcoming introweek

Write an email to kontor@astangastudio.dk if you want to reserve a place on an upcoming introweek. Otherwise, we recommend private intro, which is an individual introduction lesson.